Silkeborg, Fredericia og Undervisningsministeriet i samarbejde

Forældreinddragelse udvikles i fællesskab – to syn på processen

af Betina Boldt Ernst og Jesper Vilsbæk, Videns- og Ressourcecenteret, AKT og Inklusion

I øjeblikket har Fredericia Kommune, Silkeborg Kommune og Undervisningsministeriet (UVM) et samarbejde, som tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets partnerskabsmodel for samarbejde på tværs af landets kommuner.

Formålet med partnerskabet er at understøtte og kvalificere vores arbejde med henblik på at skabe læringsmiljøer, hvor børn har en høj grad af trivsel og faglighed gennem deltagelse i fællesskaber.

Det overordnede tema for partnerskabet er ”Forældreinddragelse”, som ligeledes er et fokuspunkt i Folkeskolereformen. Vi er gennem vores arbejde i Fredericias skoledistrikter blevet opmærksomme på den udfordring som elever, forældre og skoler står i, når elever rykker fra mellemtrinnet til udskolingen. Det er derfor dette område vi har fokus på i samarbejdet.

Fakta om partnerskabet

Forløbet strækker sig fra foråret 2015 – efterår 2015.  Forud for dette afviklede UVM en række fokusgruppeinterview blandt elever, forældre og personale for at høste erfaringer fra oplevelsen af overgangen. Analysen og materialet danner grundlag for udvikling af de aktiviteter, som efterfølgende skal igangsættes for at optimere overgangen for alle parter.

Der afholdes løbende sparring mellem Silkeborg og Fredericia kommune, hvori specialkonsulenten fra UVM deltager.

Det fremadrettede perspektiv

Kirstinebjerg skolen er ikke alene i Fredericia om at have overgange fra mellem- til udskolingstrinnet. De erfaringer vi og Kirstinebjerg distriktet sammen gør os, samt den bagvedliggende processuelle erfaring  vil helt eller delvist kunne overføres til de resterende skoledistrikter. Både på elev, forældre og personaleniveau.

 

Kirstinebjergskolens perspektiv

af Vibeke Veilegaard, afd. leder, Kirstinebjergskolen

I efteråret 2014 indledte vi i Kirstinebjergskolen et samarbejde med Fredericia Videns- og Ressourcecenter samt Undervisningsministeriet med henblik på at skabe viden om matrikelskiftet mellem 6. og 7. årgang på Kirstinebjergskolen med et særligt fokus på øget forældreinddragelse.

Det, at få en faktuel viden om skoleskiftets praksis og betydning for elever, forældre og personale, har stor betydning for vores fremadrettede arbejde på skolen. Den empiri, UVM har lavet, er med til, at vi på skolen kan iværksætte tiltag for at skiftet opleves så positivt og trygt som muligt.

Det har været et udviklende og berigende samarbejde. De udtalelser, der er kommet fra såvel elever, forældre samt lærere har igangsat refleksion og tiltag fra skolens side.

Igangsatte tiltag er bl.a.:

  • Der skabes overblik for forældre gennem en folder til 6. klasse forældre, hvor vigtige datoer, deadlines og arrangementer i skiftet kan overskues. Den udleveres første gang i juni måned, fremadrettet udleveres denne folder umiddelbart efter nytår
  • I efteråret 2015 arrangeres der foredrag for forældre til de nye 7. klasses elever med ”Teenageudfordringer” som tema
  • Personalet kompetenceløftes i samarbejde med PPR under overskriften ”Teenagehjerners udvikling – faktorer i undervisningen”
  • Vi er blevet mere obs. på, at til trods for, at de unge mennesker ikke længere synes, at det er “sjovt”, når forældre blander sig, er det fortsat vigtigt at inddrage forældrene. Vi vil derfor have forældreinddragelse som fokuspunkt på forældremøder i de nye 7. klasser samt opfordre til at forældreråd bliver etableret

Fremadrettet vil vi fortsætte samarbejdet med Videns- og Ressourcecentret i forhold til at videreudvikle vores skole-hjem samarbejde i forhold til skiftet mellem 6. og 7. klasse.

Link til Inklusionsudvikling.dk / Partnerskabsbeskrivelse

 http://inklusionsudvikling.dk/Aktiviteter-og-samarbejde/Understoettende/Inklusionspartnerskaber-til-alle-landets-kommuner